Pitchpine

1. Handelsnavn

Pitchpine.

Yellowpine, Longleaf pine, Karoline pine, tysk: Gelbkiefer, amen­kanische Terpentinkeifer.

2. Latinsk navn

Pinus Palustris.

3. Hjemsted

Nordamerika, sydøstlige stater.

 

4. Massefylde

750-790 kg.

5. Farve

Kærnen gulligrød til rødbrun, lysægte, men mørkner ved lysets og luftens påvirkning, splinten nærmest farveløs, svag gullig.

6. Kærnedannelse

Meget synlig.

7. Lugt og smag

Stærk terpentinagtig, olieagtig krydret duf t, smager bittert og ramt.

8. Kærnestoffer

Meget rig på harpix og terpentin og nogen aromatisk olie.

9. Årringe

Stærkt synlig·e, det tætte harpixrige ef terårsved udgør ofte to tredje­ dele af hele årringens bredde.

10. Porer

Ingen

11. Spejl

Usynlige

12. Veddets karakter

Fast, tæt og tungt, næsten uigennemtrængelig for vand og anden vædske, stif t og samtidig ret skørt, knækker i næsten vinkelret brud.

13. Slidstyrke

Slidstyrke Meget stor, efterårsveddet meget fast og hårdt.

14. Svind

Meget lille.

15. Kløvelighed

Let.

16. Bearbejdelighed

Noget tungt og sejt på grund af den klæbende harpix, meget van­skeligt at lime, flækker let ved sømning, skruer holder godt, egner sig ikke til maling på grund af harpixudsvedning i sol og stærk var­ me, kan lakeres med cellulose- og olielak.

17. Antændelighed

Let, men soder meget under forbrændingen.

18. Holdbarhed

Ekstra god under næsten alle forhold .

19. Særlige kendetegn

Den gyldne, festlige farve på kærneveddet og den næsten farveløse og ubrugelige splint, det store harpi xindhold, den rene slanke vækst og mangel på knaster.

20. Barken

Brungrå ru.

21. Anvendelse

Skibsbygning, skibsdæk , udvendig bygningsarbejde , træbrolægning, gulvbelægning, parketgulve, syrekar, trærør, jernbanevogne , brobyg­ ning, havneanlæg og overalt, hvor træ udsættes for hårdt slid og vejrligets påvirkning.

22. Bemærkninger­

Pitchpine er en fællesbetegnelse for flere arter, hvoraf Pinus Palu­stris er den bedste og mest værdifulde, det er et mægtigt træ, hvis stamme er overordentlig rank og slank, og forhandles i Europa i me­ get store dimensioner, dels i firkantede blokke og dels i planker fri for splint og knaster. Splinten af Pinus Palustris forhandles undertiden som Red Pine, men har meget ringe modstandsevne mod råd og svamp samt mod orme­ angreb og er derfor ret værdiløs. I Pinus Palustris kan forekomme fejl, som kaldes »Pitch Pokkets«, små spalter i træets fibre, som kan være f yldt med bark. Pitchpine kan undertiden være så harpixrig, at det bliver gennem­ skinnelig. På de store Pitchpine-skæ rerier i Amerika kan terpentin­ lugten blive så fortættet, at arbejderne må udskif tes flere gange om dagen. Af harpixen udvindes terpentinolie.