Ramin, Melawis

1. Handelsnavn

Engelsk Borneo: Obige.

Tysk: Ramin.

2. Latinsk navn

Gonystylus varburgianus.

Brancanus.

3. Hjemsted

Borneo, staten Sarawak på Nord Borneo og Malaya, og vokser her i sumpskovene.

 

4. Massefylde

Lufttørret: ca. 700 kg pr. m3.

5. Farve

Bleg, strågult, svagt grønlig.

6. Kernedannelse

Der er kun meget ringe forskel på kernetræets farve og splinten.

7. Lugt og smag

Når træet er friskt, har det en ejendommelig ubehagelig lugt og smag. Støvet kan under bearbejdningen virke hudirriterende.

8. Kernestoffer

Ingen data.

9. Årringe

Svagt Synlige i tværsnit.

10. Porer

Strøporet, ret store og tildels fyldte med et mørkere, tildels krysta­ linsk indhold.

11. Spejl

Små, omkring synsgrænsen.

12. Veddets karakter

Veddet er som regel slankt og meget ensartet voksende, porerne er mellemstore og jævnt fordelt. De mange små spejl giver træet i ra­ dial snit en svag glans.

13. Slidstyrke

Ret god i forhold til vægten.

14. Svind

Over middel.

15. Kløvelighed

Let kløveligt, knækker i fliset brud og er ikke særlig elastisk.

16. Bearbejdelighed

Veddet varierer fra under halvhårdt til forholdsvis hårdt, men er let at bearbejde, såvel i hånden som maskinelt, dog virker det noget sløvende på værktøjet, søm og skruer holder godt, man må dog være opmærksom på den lette kløvelighed , træet er let at bejdse og over· fladebehandle.

17. Antændelighed

Let.

18. Holdbarhed

Veddet er ikke fra naturen beskyttet mod insekt- og svampeangreb, hvorfor det let bliver angrebet. I hjemlandet får det derfor såvel i kævleform som i opskåret tilstand en imprægnering, der beskytter det mod angreb under forsendelsen og lagringen, dog kan man ikke for­ vente, at denne overfladeimprægnering er effektiv efter bearbejd­ ningen, hvorfor gentaget imprægnering tilrådes.

19. Særlige kendetegn

Farven, de meget små og mangfoldige spejl, de svagt synlige vækst­ grænser, de regelmæssig fordelte strøporer, det slanke, rene og ens­ artede træ uden nogen udpræget karakter.

20. Barken

Grov og tyk.

21. Anvendelse

Invendigt bygningssnedkerarbe jde, butiks- og køkkeninvenitar, ind­fatninger og paneler og andet lignende indendørs snedkerarbejde, desuden til krydsfiner og lignende. I bejdset tilstand anvendes det til imitation af dyrere træsorter , da det i sig selv ikke har nogen egent­ lig struktur.

22. Bemærkninger­

Imprægneringen i hjemlandet foregår ved nedsænkning af kævler og opskåret træ i en imprægneringsvædske , hvorefter enderne asfalteres for at modvirke revnedannel,se under tørringen.

Ramin tørrer hurtigt uden at kaste sig, men forceres tørringen, har træet tilbøjelighed til at få alvorlige ridser ind fra endene og i over­ fladen; ved for langsom tørring bliver træet hurtigt blåplettet , og i værste fald kan det blive helt sort.
Ramin er et mellemstort , ca. 30 m højt træ, almindeligvis med en ens­ artet, cylindrisk stamme, der giver en knastfri kævl på ca. 18 m. og en gennemsnitsdiameter på 50 cm.
Ramin er end.nu ikke botanisk helt sikkert bestemt og vanskelig at er­ kende fra en anden Gonystylusart »Melawis«; en anden art fra Java og Sumatra har interesse inden for medicinen.